Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.asiajourneys.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje, zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep.
 2. Każdy podmiot zamierzający skorzystać z Usług Elektronicznych Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2

DEFINICJE

 1. SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA –  Joanna i Łukasz Puttkammer, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą ERP Consulting Joanna Puttkammer i Łukasz Puttkammer spółka cywilna adres: Jasieńska 80/7, 80-175 Gdańsk, NIP: 957 112 77 15, REGON: 387288159, kontakt: sklep@asiajourneys.pl
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.asiajourneys.pl za pomocą, którego składa się Zamówienie.
 3. KLIENT – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu np. składa Zamówienie w Sklepie.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 6. PRODUKT/EBOOK – dostępna w Sklepie Treść Cyfrowa w formacie PDF, będąca przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.asiajourneys.pl
 9. UMOWA – zawarta za pośrednictwem Sklepu, Umowa, na podstawie której Klientowi zostaje udzielona przez Sprzedawcę licencja na korzystanie E-booka.
 10. TREŚCI CYFROWE – dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których dostęp osiąga się poprzez ich pobranie na urządzenie Klienta. 
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą sieci internet przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 13. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.asiajourneys.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna licencji określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie i niniejszym regulaminie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Złożenie Zamówienia w sklepie odbywa się bez rejestrowania konta.
 6. Cena Produktu widoczna w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które nastąpią po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień znajdującego się na stronie www.asiajourneys.pl.
 8. Aby złożyć Zamówienie należy:
 • wybrać Produkt i kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”
 • wypełnić formularz zamówienia i następnie kliknąć „kupuję i płacę”
 • wybrać metodę płatności i opłacić Zmówienie
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest:
 • zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia; 
 • podanie danych niezbędnych do złożenia zamówienia tj. imienia i nazwiska, adresu, a w przypadku przedsiębiorców także NIP, 
 • podanie adresu e-mail, na który ma być przesłany link do pobrania Ebook -a.
 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Aby zawrzeć Umowę Klient musi złożyć Zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Po złożeniu  i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przesyła jego istotne elementy oraz link do pobrania E-booka na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. W przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT jest zobowiązany do oznaczenia takiej opcji w formularzu Zamówienia i podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Klient wyraża zgodę na wyłania faktury VAT drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zamówieniu

§ 5

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z EBOOKA

 1. Z datą przesłania na podany przez Kupującego adres e-mail, linku do pobrania Ebooka, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji na korzystanie z Ebooka, w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie (dalej „Licencja”).
 2. Licencja na korzystanie z Ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu Licencja została udzielona na własny użytek wewnętrzny, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. 
 3. Klient nie może rozpowszechniać, udostępniać, kopiować Ebooka ani żadnego z jego fragmentów za wyjątkiem okładki. Nie może dokonywać zmian czy modyfikacji (także okładce). Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Ebooka.
 4. Klient jest zobowiązany dbać, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooka w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 5. Licencja uprawnia do korzystania z Ebooka tylko w sposób wyraźnie określony w niniejszym regulaminie.
 6. Zastrzega się, że Licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedającego praw do jej udzielenia.
 7. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby treści zawarte w Ebooku były aktualne i rzetelne. Jednak z upływem czasu część informacji może się zdezaktualizować, dlatego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z treści Ebooka i za wszelkie szkody, jakie mogą powstać z tego tytułu.
 8. Ze względu na specyfikę działania sieci internet Sprzedawca nie gwarantuje, iż wszystkie linki (hiperłącza) znajdujące się w Ebook-u będą działać i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z niech przez Klienta jaki i za szkody, jakie mogą powstać z tego tytułu.

§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 19 1050 1764 1000 0092 8051 2931. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny za zamówiony Produkt w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia . Po upływie tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.
 4. Ebook jest udostępniany Klientowi dopiero po jego opłaceniu.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności elektronicznych jest Przelewy24 – PayPro S.A.

§ 7

UDOSTĘPNIENIE/PRZESŁANIE EBOOKA

 1. W wykonaniu Umowy Sprzedawca wysyła klientowi na wskazany przez niego adres e-mail link do pobrania Ebooka. Wysłanie linku następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu:
  1. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub
  2. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy.
 1. Aby otrzymać Ebook Klient musi pobrać jego treść korzystając z przesłanego linka.
 2. Link do pobrania produktu w postaci Treści Cyfrowych jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia. 
 3. Klient może pobrać Ebook nie więcej niż 5 razy. Przesłany link jest ważny przez 180 dni od dnia jego wysłania.
 4. Umowę uważa się za wykonaną w momencie przesłania przez Sprzedawcę Kupującemu linku do pobrania Ebooka. Niepobranie przez klienta E-booka w wyznaczonym terminie nie jest podstawą do odstąpienia lub rozwiązania Umowy ani do zwrotu ceny Kupującemu.

§ 8

RĘKOJMIA I REKLAMACJA EBOOKA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu należy dokonać pisemnie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@asiajourneys.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta dot. sposobu rozpatrzenia reklamacji. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana pisemnie lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 7. W przypadku gdy Klient nie będzie zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może: 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Co do zasady Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do nienejeszego regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu, w wypadku umowy sprzedaży o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Klient kupując Ebook nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH. REKLAMACJE

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych polegających na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktu,
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@asiajourneys.pl. Postanowienia par 8 ust. 4-7 stosuje się.
 3. W przypadku gdy konieczny będzie zwrot środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 11

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć Zamówienie, zawrzeć Umowę lub zapisać się do newslettera.
 3. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane zostały w POLITYCE PRYWATNOŚCI na stronie asiajournyes.pl

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym: 
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823)
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy

Miejscowość, data

Nazwa i adres Kupującego

………………………………………………… .

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My (*) …………………………………………..niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*) /umowy o świadczenie następujących Usług (*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): …………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :…………………………………….. Posiadacz rachunku: ……………………………………..

………………………

podpis

(*)Niepotrzebne skreślić

(**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty